Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van kopersnet.be (onderdeel van A.R.A.S.), tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen. De rechtsverhouding tussen partijen worden geregeld door deze algemene voorwaarden, en de klant neemt er kennis van deze en aanvaardt de toepasselijkheid bij het maken van een bestelling. Afwijkingen zijn enkel mogelijk na schriftelijke mededeling en akkoord van kopersnet.be. Alle rechten en afspraken besproken in de algemene voorwaarden worden bedongen voor kopersnet.be en door eventueel door kopersnet.be ingeschakelde tussenpersonen. Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden mag door de koper niet geïnterpreteerd worden als een verzaking aan deze algemene voorwaarden. De voorwaarden respecteren de rechten van de consument zoals voorgeschreven in de wet. 

 

Aanbiedingen, overeenkomsten, prijzen, afhalingen en betalingen

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kopersnet.be behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen. De overeenkomst komt tot stand nadat kopersnet.be de bestelling heeft geaccepteerd. Elk mondeling akkoord is pas geldig nadat de zaakvoerder van kopersnet.be schriftelijk toestemming geeft. Kopersnet.be heeft te allen tijde het recht een bestelling te weigeren, en zal dit aan de klant meedelen binnen tien (10) dagen.

De prijzen verstrekt door kopersnet.be zijn onder voorbehoud van foutieve opgave, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt. De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en eventuele andere heffingen / taksen, exclusief transportkosten. Indien de producten afgehaald worden, dient de klant die mee te delen per e-mail of telefonisch. De bestelling blijft vijf (5) dagen ter beschikking van de koper daarna kan de overeenkomst ontbonden worden zonder voorafgaande ingebrekestelling. Kopersnet.be heeft altijd het recht de identiteit van de afhaler te verifiëren. Wanneer de klant verkiest zijn bestelling te verkrijgen per post of per koerier, dient hij vooraf te betalen op het rekening nummer Fortis 001-5332796-06. Bij afhaling van de bestelling mag de klant ter plaatse betalen, mits de hoogte van het factuur niet hoger is dan tweehonderd vijftig (250) euro. In alle andere gevallen dient de klant vooraf te betalen. Wanneer in de tussenperiode van betaling en levering zich prijsstijgingen voordoen, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden, binnen de tien (10) dagen na kennisgeving van kopersnet.be. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 15 procent per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 procent van het factuurbedrag (met een minimum van 50 euro en 25 euro administratiekost) als schadebeding.  

 

Annulatie bestelling, ontbinding

Indien de koper zijn bestelling geheel (na de wettelijke termijn van zeven (7) dagen) of gedeeltelijk intrekt of indien de koper in gebreke blijft zijn bestelling geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van de bestelling onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om tot gedwongen afname van het bestelde over te gaan. Elke annulering van het bestelde dient per aangetekend schrijven te gebeuren. Indien bij annulatie na de wettelijke termijn de goederen reeds verzonden zijn, zullen transportkosten 100% aangerekend worden aan de klant. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verder leveringen stop te zetten en tegelijkertijd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. 

 

Garantie

Bepaalde door de verkoper geleverde goederen dragen een garantietermijn die naar aanleiding van de verkoop aan de koper zal worden meegedeeld. De garantie vervalt indien de bij de levering meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd, indien het geleverde verkeerdelijk werd gebruikt of indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming van kopersnet.be veranderingen liet uitvoeren. Kopersnet.be verleent slechts een garantie die strikt beantwoordt aan de voorwaarden en garantielimieten die door de fabrikant of de leverancier, voor het geval de fabrikant niet dezelfde (rechts)persoon is als de leverancier, worden opgelegd.  

 

Levering

De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 14 dagen is na ontvangst van de betaling. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren. Eventueel reeds gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na het ontbinden van de overeenkomst worden teruggeboekt. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. De goederen worden verzonden op risico van de verkoper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper. Leveringen van artikelen gebeuren ten allen tijde ongemonteerd. Toestellen worden door ons niet aangesloten of ingebouwd, tenzij anders overeengekomen. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 

Bevoegde rechtbank

Kopersnet.be onderwerpt zich aan het jurisdictie van de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van kopersnet.be. 

 

Kopersnet V.O.F. - Paulissen Kristof - De Bemmert 38 - 3910 Neerpelt

BTW BE 0817.246.972 - GSM: 0475/244558 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2013 Kopersnet V.O.F. Algemene voorwaarden - Privacy Policy - RC Webdesign